vestir-se com un margalló / vestir-se com a margallons

Vestir-se de manera molt elegant, molt ben vestit.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] prengueren pòr y es donaren més ayre en treballar, vestintse al poch temps com á margallons, menjant ja millor y fentse gròsos com á tudescos.

NOTA: El margalló és una planta de la família de les palmeres, espècie Chamaerops humilis.