bufar-se com un cadirer / bufar-se com a cadirers

Embriagar-se completament.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] també’s feu més aficionat encara á punxar les botes, pero en llòch de fer bufar als atres, es bufava ell com un cadirer, agarrant cada pet que li solía durar dos ó tres díes, […]

NOTA: El modisme comparatiu bufar-se com a cadirers el trobem en l’entrada gent del Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX) de Joaquim Martí Mestre: «gent de got loc. ‘embriacs, molt afeccionats a beure alcohol’. “Que fasa, pués, el gasto la chent de got, és dir, (…) els que·s bufen com a cadirers de tant d’alsar el colse” (Caps, 62).»