recte com un fus / rectes com a fusos

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: que és completament recta o que va en línia recta.

2) En sentit real i referit a una persona o qualsevol cosa que es mou: que va directa a un lloc determinat.

3) En sentit figurat i referit a una persona: que complix escrupolosament els deures i les obligacions.

4) En sentit figurat i referit a una persona: que complix escrupolosament els principis morals.

En la novel·la Delers de jovença, d’Antoni Igual Úbeda, llegim:

En girar-me vaig vore el tio Ximo, recte com un fus, al meu costat, i sols allavors, quan em vaig abraçar a ell, comencí a plorar silenciosament, com si li volgués omplir de mocs i de llàgrimes les butxques de la tobina.

NOTA: El DNV arreplega aquest modisme comparatiu.