més voltes que una trompa (o que una sarrompa)

1) En sentit real s’empra per a expressar que algú pega moltes voltes, és a dir, camina molt d’ací cap allà cercant alguna cosa que li costa molt de trobar.

2) En sentit figurat s’empra per a expressar que algú reflexiona molt sobre un assumpte abans de prendre una determinació, n’estudia totes les possibilitats, ho analitza tot molt detingudament, considera tots els punts de vista possibles.

3) En sentit figurat s’empra per a expressar que algú torna insistentment sobre un tema que es considera que ja està resolt o que s’ha renunciat a resoldre’l.

S’usa, habitualment, amb el verb pegar.

Sobre la paraula trompa, vegeu marejat com una trompa o l’entrada trompa del llibre El valencià de sempre.