més tes que Querineldo (o que Quirineldo)

Referit a un ésser humà: ‘tibat, estirat, orgullós’.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

[…] qu’anava els dies de festa molt alforrat y més tes que Quirineldo, […].

El Querineldo (o Quirineldo) d’aquest modisme comparatiu és el Gerineldo del romaç castellà Gerineldo y la infanta.

En valencià, la e tònica de Querineldo / Quirineldo es pronuncia sempre doble oberta.