estar com la cera

S’usa per a expressar la idea que una persona està pàl·lida, té la color trencada.

Marisol Gonzàlez Felip, en Frases fetes al nord de la llengua, arreplega l’expressió estar blanc com el paper d’escriure que definix de la manera següent:

Empal·lidir el rostre per una impressió. Ex.. Què t’ha passat? Estàs blanc com el paper d’escriure. SIN.: estar com la cera.

Com veiem, Marisol Gonzàlez Felip diu que estar com la cera és equivalent a estar blanc com el paper d’escriure però, curiosament, el modisme comparatiu estar com la cera no l’arreplega en el llibre.