ert com un argue (o com un orgue)

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat i referit a una persona: ‘tibat, estirat, orgullós’.

3) En sentit figurat i referit a una persona: ‘que està en forma, que es conserva molt bé físicament i mentalment’.

NOTA: Un argue és una aïna de fusta o de ferro, cilíndrica i recta, que s’usa per a moure coses pesades. Com que actualment aquesta aïna és pràcticament desconeguda, és bastant corrent que el modisme comparatiu genuí ert com un argue es canvie per la variant deturpada ert com un orgue, que no té gens de sentit.