més verd que un suc d’herba

1) En sentit real: ‘d’un color verd molt pujat, molt intens’.

2) En sentit figurat i referit a qüestions de tipus sexual: ‘llicenciós, indecent, obscé’.

Aquest modisme comparatiu és d’ús habitual en el parlar d’Alcoi.

NOTA: L’ús del modisme comparatiu més verd que un suc d’herba per a expressar la idea que una fruita no està encara madura és totalment inadequat.