més verd que l’herba

1) En sentit real: ‘d’un color verd molt pujat, molt intens’.

2) En sentit figurat i referit a qüestions de tipus sexual: ‘llicenciós, indecent, obscé’.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 492) escriu:

Tampoc no falten ahuelos mes verts que l’herba, als que sempre t’els veus en la moquita penchant, en los ulls plens de llagañes y anant mich coixos y alitrancats, y apenes devisen una chicota d’eixes de corpenta, com si reverdiren del tot y tornaren á la edat de quinse añs, es posen tesos com á Quirineldos, rochos com á perdigots y li tiren cada flor que no s’igualen en los chovenets.

NOTA: L’ús del modisme comparatiu més verd l’herba per a expressar la idea que una fruita no està encara madura és totalment inadequat.