fondre’s com la sal en l’aigua

1) En sentit real i referit a una substància: desfer-se, dissoldre’s ràpidament.

2) En sentit figurat i referit a les conviccions, emocions, sentiments, idees, etc., d’una persona: esvanir-se en poc de temps.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arrepleguen Cristòfol Martí i Adell en El nostre refranyer, el Diccionari català-valencià-balear (en l’entrada sal) i el DNV (en l’entrada sal).