viure més que un cul de morter (o que un cul de morter en un bancal)

Aplicat a una persona: durar molt, viure molts anys.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Tenía el llinyage Terrades y era un verdader tipo dels nòstres valls, y per això segurament vixqué més qu’un cul de morter en un bancal, puix éll no s’alterava pera res, encara qu’el Cèl cayguera y el mon s’afonara.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada cul, trobem:

Viure més que un cul de morter: viure molts d’anys o durar molt de temps (Castelló).