treballar com un negre / treballar com a negres

Treballar molt, treballar molt durament.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

¿No es quant lo diable puga fer, que vomite yo la fel treballant com un negre, espentolantme y acabantme la salut, pera que vaja feta un vinticinch y no li falte res del mon, y ha de pegar ella de cap a traves per eixos andurrials, no mes a lo quel cul li done gana; sense ferse carrech que son pare te ya un peu en la sepultura y que sa mare esta feta una carraca, en mes matadures y alifachs que una mula de lloguer

En la narració curta Del llaurador beneit i lo sastre espavilat, dins De la meua garbera, de Josep Pascual Tirado, llegim:

Mentrimentres passaren los dies, i lo topetó no aplegava. Seguint la costum, i per passar lo temps, el bon Pelacanyes treballava com un negre lluitant ab les brosses i cadells, els seus enemics naturals, i menjava l’olla i l’ensisam quotidians; però un temps condemnat, roín com el dimoni, li omplí de gruga l’alfals, li féu porreta al cànem, gelà la tarongeta i… res, que l’amagatall del rebost amainava; i fins lo blat, en lo que confiava per a un comport, se li aflamà i sols bolló i pallús va traure de les erades… Era cosa que lo va fer cavilar de veres.

Els fragments següents pertanyen a Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea:

[…] no tenia por á la faena y treballava com un negre ahí dalt en lo teular de les Còves, […]

Al mateix temps era molt actiu, puix no sòls no sabia estar mai parat y ociós un moment, sinós que sempre estava cabilant de cap y mirant per ahon enfilar pa guanyarse una peseta, fent treballar als gichs com á negres y no desperdiciant si era menester ni un diner.

Com una de tantes memòries que conservém d’ell, mon recordém qu’als criats els feha treballar com á negres tot lo día, […]

En la rondalla Don Joan de la Panarra, d’Enric Valor, trobem:

Baldats tots els ciutadans, es giten a dormir per fi a altes hores de la nit, puix que, després de treballar com a negres, no havia parat la festa i la gatzara.

Jordi Raül Verdú, en La velleta refranyera, escriu:

Pense treballar com una negra i espere que les classes no se’m facen més llargues que un dia sense pa.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada negre, trobem:

Fer feina o Treballar com un negre: treballar intensament. Que vomite yo fel, treballant com un negre, Rond. de R. 28. Son pare feya feyna com un negre, Roq. 32.

NOTA: El modisme comparatiu treballar com un negre l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada negre del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1059) i el definix com a ‘treballar intensament’. També l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu i el DNV.