torbat com un poll / torbats com a polls

1) Confós, ofuscat, obnubilat, sense les idees clares.

2) Despistat, desorientat, desconcertat, distret.

3) Esmaperdut, errant, com una ànima en pena.

Aquest modisme comparatiu pot emprar-se precedit de diversos verbs, com ara: anar, caminar, deambular, estar, sentir-se, trobar-se, vagar, etc.

El modisme comparatiu torbat com un poll el conec del parlar d’Alcoi. Actualment encara és molt viu.