tes com un garrot / tesos com a garrots

1) En sentit real i referit a qualsevol cosa: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat i referit a una persona o a un animal: ‘enravenat, enrederat, a causa del fred’.

3) En sentit figurat i referit a una persona o a un animal: ‘mort’.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

De m’ahuelo Tòni sabém qu’era molt alt y prim; y que pará sempre tes com un garrót hasta ben pòch temps nans de morir, […].

En el relat Es armats, dins Cañís y cañisaes, d’Amanci Matínez Ruiz, podem llegir:

Y es que en la caigúa, al resusitá el Senyó, ahí, com día aquell: o morí o parí; tens que tirate en terra, en una panchá, tes com un garrot.

En Contalles de iaios i iaies, de Jordi Raül Verdú, podem llegir:

Se’n va anar a buscar-lo a la gàbia, i quan el va veure espatarrat i tes com un garrot, va exclamar l’amo:
–Com ha de cantar, però si és mort! Pobret animalet!