tes com un cullerot / tesos com a cullerots

En sentit figurat i referit a una persona: ‘tibat, estirat, orgullós’.

En la novel·la Laru i Tan, d’Alexandre Agulló i Guerra, podem llegir:

Fou la muller qui començà amb les especulacions. Si la dona del preguntat anava de dol. Si estava primeta o anava tesa com un cullerot. Si duia els cabells així o aixà.