sord com una tabala / sords com a tabales

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada tabala, trobem que la segona accepció és:

La part inferior de les palmes, que cada any se tallen i resten indicades en el tronc (Elx, ap. Aguiló Dicc.)

Joan-Carles Martí i Casanova, gran coneixedor del parlar d’Elx, em confirma aquest significat i m’informa que els modismes comparatius sord com una tabala i més sord que una tabala són d’ús habitual a Elx.