sord com un cantal / sords com a cantals

Es diu d’algú molt sord, que té una hipoacúsia molt forta.

NOTA: El Diccionari de la Vall d’Albaida recull: «Sord com un cantal: que no sent gens. (Nloc).»