sec com un sarment / secs com a sarments

En sentit figurat, aplicat a una persona o a un animal: molt flac, molt magre, que té poca carn.