sec com un os / secs com a ossos

Molt sec, tant en sentit real com en sentit figurat.

Aquest modisme comparatiu l’arreplega Joan Amades en Les millors llegendes populars, a on podem llegir:

El rei, empès per la gana, va obrir un calaix d’una taulota i va trobar un rosegó de pa sec com un os.