quiet (o quet) com una estaca / quiets (o quets) com a estaques