quiet (o quet) com una bassa d’oli / quiets (o quets) com a basses d’oli

Molt quiet, immòbil.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Per fi va morir molt vellet y quietet con una basa d’òli, lo mateix qu’havía vixcut sempre, […]

Carme Guasch, en Situacions insulars, escriu:

L’hora és quieta com una bassa d’oli; aviat, però, s’alçaran les fogueres arreu del poble i els petards trencaran el silenci amb espetecs atronadors. El ritual de Sant Joan s’acomplirà una vegada més.