estar com una bassa d’oli / estar com a basses d’oli