parlar com una cotorra (o com una catorra) / parlar com a cotorres (o com a catorres)

Parlar molt, parlar pels colzes.

Enric Benavent, en la seua obra teatral La ruleta russa, escriu:

Passava tot el sant dia parlant com una cotorra sobre l’emancipació de les dones i eixos sentiments tan tendres m’han costat la meitat de la meua fortuna.

NOTA: La variant formal catorra és ampliamente usada pels valencians. És l’única que conec del parlar tradicional d’Alcoi i també és molt corrent en el parlar de la ciutat de València: recordem “la catorra del Mercat”. Aquesta variant formal ha estat injustament bandejada de la llengua culta i exclosa dels diccionaris. Podem trobar-la en el Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), Joaquim Martí Mestre:

– En l’entrada sang (pàg. 491):

“Eixa conversa me mata / y la sanc ya me se torra; / parles més q.una catorra…” (Martínez Vercher, 1865:5).

– En l’entrada tata / taita (pàg. 512):

“-Parles més q.una catorra… / -Y tu no.m deixes dir tata” (Martínez Vercher, 1865:5).