parlar com un papagall (o com un papagai) / parlar com a papagalls (o com a papagais)

Parlar molt, parlar pels colzes.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 492) escriu:

Y es tant, segons dihuen, lo qu’instruïx y desperta l’eixersisi de requebrar á les femelles, qu’es vehuen tots los dies chics molt encantats y adormits pera sertes coses, pero en tocar á eixa s’espliquen com si foren mestres consumats y parlen com á papagalls.