morir-se (o morir) com a xinxes

Morir en gran quantitat.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada xinxa, trobem:

Matar o Morir com a xinxes: matar o morir en gran quantitat. La gica… així com veu que’s mataven com a jinjes, li agarrà una pataleta, Rond. de R. Val. 73.

NOTA: El modisme comparatiu morir-se com a xinxes l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada xinxa del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1627), diu que és una locució comparativa usada per a ponderar una gran mortaldat.