matar com a xinxes

Matar persones com si foren xinxes.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Pos y ara qué dirém de la gica, que fon cap y causa de tot este embolic? Que ham de dir sino que així com veu ques mataven com á jinjes, li agarrá una pataleta que la posá á les tres pedrétes.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada xinxa, trobem:

Matar o Morir com a xinxes: matar o morir en gran quantitat. La gica… així com veu que’s mataven com a jinjes, li agarrà una pataleta, Rond. de R. Val. 73.