més tou que un llit de novençans (o que llit de novençans)

1) En sentit real: ‘molt tou, molt bla, molt moll’.

2) En sentit figurat i referit a una persona: ‘devanit, content, satisfet, pagat’.

3)  En sentit figurat i referit a una persona: ‘vanitós’.

Salvador Guinot i Vilar, en De romeria, escriu:

Lo divendres li vaig comprar a Carmela la fornera micha cuiteta de mostachons, que els fa més tous que llit de novensans, i allí estan en l’armari fent-se estantisos. En ma vida m’ha donat rinya més forta mon pare: de llèpola, malgastona i goluda me va posar com un dau…