més força que un bou

S’usa per a expressar que algú té molta força o fa molta força.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Poro tan gicarró y tant fòrt com era pera tot cuant volía, es desfea com la sal en l’aygua y s’acovardava com una gallina á penes veía una serp; molt al revés de la sehua dòna, la tia Nyora de mal nòm, qu’encara qu’era com un taperòt de naneta, ademés de lleja, negra y tòrta, tenía més fòrça qu’un bòu […]

Josep Franco, en la novel·la Això és llarg de contar, escriu:

Però, al pare, jo no l’havia vist mai tan calent, que hauries d’haver vist com se li inflaven les venes del coll que si no arriba a ser perquè Déu és bo, jo no sé com hauríem acabat, que ton pare era baixet, però tenia més força que un bou i, si baixa del balcó, se’ls berena, com t’ho dic… I, tot va ser per enveja, fill meu: total perquè a mi m’havia eixit un pessiguet en la loteria aquella de ca les xiques, quatre duros i prou, no cregues tu, i a ella no.

En la rondalla Joanet l’Orso, dins Rondalles de la Marina, de diversos autors, llegim:

Més avant en trobà un altre. Era un home corpulent, amb més força que un bou, que amb una sola culada esclafava una serra i per això tots li deien Esclafaserres.

En el conte La pell de poll i el cèrcol de fenoll, que podem trobar en Rondalles i acudits valencians, de Josep Bataller Calderon, reproduït en el llibre Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, trobem:

El corredor, cama!, va eixir com un coet. A continuació, l’altre, que tenia més força que un bou… i més que cent bous junts també, en un bell en sec es carregà, com si res, el palau i prengué el mateix camí.

En el conte El forçut de Xixona, que podem trobar en Rondalles de l’Alacantí. Contes populars, de Joaquim Gonzàlez i Caturla, reproduït en Rondalles populars valencianes: antologia, catàleg i estudi dins la tradició del folklore universal, edició a cura de Rafael Beltran, llegim:

–Has vist? Un home que té més força que un bou i no li hem de pagar res. Açò és un negoci! Hala, dona, digues-li si vol sopar.