gord com un torrelló (o com un torretxó) / gords com a torrellons (o com a torretxons)

Molt gord, molt gros.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada torrelló, diu:

Gord com un torrelló: es diu d’una persona o animal molt gras (Benassal).» En la mateixa entrada del DCVB trobem que la segona accepció de la paraula torrelló és: «Núvol gros, voluminós, que sol amenaçar pluja (val.); cast. torre. Al fons de l’horitzó, una rastellera de torrellons amenaçadors s’escampava sobre el mar, Valor Rond. III, 17.