gord com un teixó (o com un teixonet) / gords com a teixons (o com a teixonets)

Molt gord, molt gros.

En la narració ¿A miches? ¡Ni en la dona!, de Vicent Pla Mompó, podem llegir:

¡Quin mos, compare, quin mos! De pensar-ho només se me fa la boca aigua. Gords com a teixonets, jóvens, greixosos…

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 505) escriu:

Poc se lleva de Balones, que no mes maten per Sen Fransés animalets casolans, gorts com á teixonets, que tenen una carneta qu’es desfá en los dits de tendra y bona qu’es.

NOTA: Joaquim Martí Mestre recull el modisme comparatiu gords com a teixonets en l’entrada teixó / teixonet del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1491) i posa com a exemples el fragment de la narració ¿A miches? ¡Ni en la dona!, de Vicent Pla Mompó i el d’Ensisam de totes herbes de Joaquim Martí i Gadea que he copiat més amunt.