ert com un boix / erts com a boixos

1) En sentit real: ‘dret i rígid’.

2) En sentit figurat: ‘enravenat, enrederat, a causa del fred’.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

No be havia acabat de dir aço, quant hagueren vist vostes que pel carrer venia un bulto, ert com un boix, armat de punta en blanch, y fent del home.

Joaquim Martí i Gadea en Caps y Senteners escriu:

Allí ahon caíen espatarrats allí es quedaven erts com á boixos.

NOTA 1: Els modismes comparatius ert com un boix / erts com a boixos els arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada boix del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 214) i fa el comentari següent: «El boix és pres com a referència pel seu aspecte cilíndric, allargat i rígid.». També arreplega ert com un boix en el Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX) i en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric. Josep Sanchis Carbonell en el seu llibre Bocaviu arreplega anar ert com un boix.

NOTA 2: Un boix és la maça que s’empra per a picar, desfer i barrejar els aliments que es col·loquen dins d’un morter com ara gallons d’all, ametles, avellanes, pa torrat, jolivert, herba-sana, pebrera seca, sal, etc.