desfer-se com l’esca

Referit a una cosa: que es deteriora ràpidament, que s’esgarra, que es fa malbé, que es llança a perdre.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

A Miquel del Pardo li va vendre una vegá un pantaló per molt bò, y el mateix día que l’estrená se li desfea com l’esca, y si no sen va pronte á casa, es queda en camisòla en mig del carrer.