bramar més que la tramuntana

1) En sentit real i referit a determinats animals com ara ases, bous o lleons: emetre els seus crits característics amb força.

2) En sentit figurat i referit a un ésser humà o a un animal: cridar molt fort a causa d’estar molt furiós o de patir un dolor molt fort.

El modisme comparatiu bramar més que la tramuntana l’arreplega Joan Amades en Folklore de Catalunya, on podem llegir:

[…] tot d’una es va obrir i en sortí un serpent amb set caps i amb set cues; el mort, amb una espasa, li va tallar les set cues i els set caps, i el serpent bramant més que la tramuntana es tornà a tancar dins del ventre de la princesa.