beure més que una esponja

Beure molt. S’usa, fonamentalment, per a expressar que algú beu begudes alcohòliques en gran quantitat, de manera immoderada.

En el Diccionari català-valencià-balear, en l’entrada esponja, trobem:

Beure més que una esponja: esser molt bevedor.

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega aquest modisme comparatiu en el Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX). En l’entrada esponja escriu:

Cf., amb un sentit diferent, beure més que una esponja ‘beure molt’ (Sancho Cremades, 1995:159).

També l’arrepleguen Alexandre Agulló i Guerra en Brots i esclafits verbals d’Alcoi i rogle de pobles muntanyencs i Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu.