admetre com a bo

Admetre que una cosa és bona sense tindre la segurat que ho siga.

En la novel·la L’home de l’estació, de Joaquim Gonzàlez Caturla, podem llegir:

Però alguna cosa dins seu es nega a admetre com a bo aquell espoli minuciós i venjatiu.

NOTA: La locució comparativa d’igualtat com a bo significa ‘com si fóra bo.