xuplar més que una sangonera

1) En sentit real: xuplar molt.

2) En sentit figurat: apoderar-se a poc a poc dels béns de fortuna d’un altre amb excuses i mentires fins a deixar-lo en la ruïna.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Francisco Castañer Boronat en el recull d’expressions alcoianes Bon pilot, bon farinot.