xicotet com una llentilla (o com una llentilleta) / xicotets com a llentilles (o com a llentilletes)

Molt xicotet, molt menut.

La paraula llentilla es pronuncia en valencià de diverses maneres, segons llocs. Les pronúncies populars més corrents són dentilla i gentilla.

 NOTA: Aquest modisme comparatiu, tal com jo el conec del parlar d’Alcoi, és xicotet com una dentilleta.