xicotet com un gafarró / xicotets com a gafarrons

Molt xicotet, molt menut.

El gafarró, espècie Serinus serinus, és menudet, fa només uns 11 o 12 cm.