xicotet com un cabet d’agulla / xicotets com a cabets d’agulla

Molt xicotet, molt menut.

NOTA: El modisme comparatiu xicotet com a cabet d’agulla l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada cap del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 373), diu que és una ‘locució comparativa usada per a ponderar la petitesa’ i posa un exemple de Constantí Llombart.