viu com un dia d’aire

Que és molt llest i espavilat, que se la sap tota, que no hi ha qui l’enganye.

En Un Pillo y els chics educats en la Casa de Benefisensia, y lo que serien moltissims chics a no haber este benefic establiment: tres coloquis trobem:

És alta com un ciprer,
rocha com el bermelló,
viva com un dia d’aire,
y blanca com un cotó.