vindre com a fesol a la cullera (o com el fesol a la cullera) / vindre com a fesols a la cullera

Referit a una persona o a alguna cosa: vindre de manera oportuna, adequada, convenient, perfecta, ajustada.

NOTA: El DNV arreplega el modisme comparatiu vindre com a fesol a la cullera que definix com a ‘ser molt convenient, pertinent, oportú’.