verd com les alfalfes (o com l’herba alfalfes)

1) En sentit real: ‘d’un color verd molt pujat, molt intens’.

2) En sentit figurat i referit a qüestions de tipus sexual: ‘llicenciós, indecent, obscé’.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes (pàg. 388) escriu:

[…] mes al vore qu’es casá en la filla d’un pelayre, tan loca y destarifà, tan verda com les alfalfes, y qu’els dos anaven á una cada dia en desmandarse, estant com el gat y el gos a tot hora barallantse, […]

NOTA: Alfalfes i herba alfalfes són denominacions que té l’alfals, espècie Medicago sativa, pròpies del valencià nord-meridional.