ventre com una tapa de guitarra

Amb el ventre pla per no haver menjat gens.

En Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana, podem llegir:

Pel si o pel no, menjém primer en gracia de Deu, y aconortém la bartóla, y dempues tot lo que vullguen: perque cal dir que yo tinch de estar pera cuentos y falories, clarejant com un cuch de filar y tenint els budells buits y el ventre com una tapa de guitarra.

NOTA: Aquest modisme comparatiu l’arreplega Josep Sanchis Carbonell en Bocaviu i ens informa que podem trobar-lo en Rondalla de Rondalles, de Lluís Galiana.