ventre com un tabal / ventres com a tabals

Fa referència a un ventre d’una grandària considerable.

Heus ací un fragment de la descripció que fa Piula del rei Matarot en l’obra La infanta Tellina i el rei Matarot, atribuïda al pare Francesc Mulet:

Les cames com dos ballestes,
però que no és estevat;
els peus de rajola i mitja,
lo ventre com un tabal;
lo cap com una barcella;
la cara com un gegant;
i d’açò lo que més li agracia
és una berruga al nas,
com una grossa albargina
que fins la barba li cau.