ulls com dos llunes plenes

S’usa per a expresar la idea que algú té els ulls d’una grandària considerable.

En la novel·la La lluna vista des de la Terra, de Toni Cucarella, podem llegir:

Del Pere parlàvem… Pos mira, el vaig conéixer el dia de la boda de la meua cosina Pura. Un xicon molt templet, el Pere, per aquell entonces: moreno de cara, monyo rull, guaixat i uns ullots com dos llunes plenes