ulls com a caragolets (o com a caragolets avellanencs)

S’aplica a qui té els ulls molt xicotets.

En el relat Epidemies y malaltíes, dins Cañís y cañisaes, d’Amanci Matínez Ruiz, podem llegir:

Es un home fadrí, de una cuarentena de añs, sec y al y en un parell de ulls com a dos caragolets chupalanderos.

NOTA: La denominació caracol chupalandero és pròpia dels parlars de Múrcia i del parlar l’Horta d’Oriola (comarca del Bajo Segura o de la Vega Baja). Aquesta denominació s’aplica a una classe de caragols xicotets, de color blanquinós amb vinces de color marró clar, que es crien en les hortes i són bons de menjar. Es tracta de l’espècie Theba pisana. L’adjectiu chupalandero se li aplica perquè és costum xuplar-los al menjar-se’ls. No és gens estrany que en el parlar de Monòver s’usen paraules i expressions que s’usen en l’Horta d’Oriola que està al costat mateix. La denominació usada per la major part de parlas valencians per a denominar aquesta espècie és caragol avellanenc. Sobre aquest caragol, vegeu l’entrada avellanenc del llibre El valencià de sempre.