tractar com una mula de barres / tractar com a una mula de barres / tractar com a mules de barres

Referit a persones: tractar-les molt malament, sense gens de consideració, d’una manera inhumana, com si foren bésties.

El modisme comparatiu tractar (algú) com a una mula de barres l’arreplega Joaquim Martí Mestre en l’entrada mula del Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI) (pàg. 1042) i diu:

loc. comp. pond, o intens., ‘tractar-lo malament’. “Chiqueta, masa t’esmarres / per a estar tan ben crià! / Asò és tratar a un cristià / com a una mula de barres!” (Liern, 1859b: 34)

NOTA: La mula de barres és la que va lligada a les barres del carro.