tractar com al cos del rei (o com a cos de rei, o a cos de rei)

Tractar a algú molt bé, amb tota classe d’atencions i de consideracions.

En Tipos d’espardenya y sabata, de Joaquim Martí i Gadea, podem llegir:

Una vegá, sent jo gich, vingué así un tío d’eixos que van ensenyant vistes en vidres d’aument, y no sòl ella l’albergá en sa casa y el tratá com al còs del rey tot lo temps qu’éll estigué allí, sinós qu’el feu amo de tot, y més que l’havera demanat aquell hòme.