torbat com un fumarell perdut / torbats com a fumarells perduts

1) Confós, ofuscat, obnubilat, sense les idees clares.

2) Despistat, desorientat, desconcertat, distret.

3) Esmaperdut, errant, com una ànima en pena.

Aquest modisme comparatiu pot emprar-se precedit de diversos verbs, com ara: anar, caminar, deambular, estar, sentir-se, trobar-se, vagar, etc.

Conec el modisme comparatiu torbat com un fumarell perdut del parlar de la ciutat de València. Diversos autors teatrals valencians com ara Eduard Escalante, Josep Garcia Capilla o Josep Bernat i Baldoví el varen emprar en els seus sainets festius.

La definició de fumarell que dóna el DVal és la següent:

Terme que s’aplica a diverses aus de l’orde dels caradriformes, de la família dels làrids (Chlidonias sp), de tronc esvelt, ales llargues i estretes, bec llarg i punxegut i potes curtes, entre les quals destaquen el fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus), el fumarell carablanc (o de galta blanca) (Chlidonias hybrida) i el fumarell negre (Chlidonias niger).

NOTA: Joaquim Martí Mestre arreplega aquest modisme comparatiu en el Diccionari de Josep Bernat i Baldoví (1809-1864) en el seu context històric i hi posa un exemple d’Escalante.