tirar-se com una vespa / tirar-se com a vespes

Llançar-se desesperadament –tant en sentit real com en sentit figurat– sobre alguna persona, animal o cosa.

Joaquim Martí i Gadea en Ensisam de totes herbes escriu:

Sen aná chano chano cap al pinaret, es posá á pasturar y al que va vore les grives revolantli per damunt, es deixà caure en terra de sopte, pegá tres ronquits, atesà el rabo y les cames y es quedá ben allargat de cul per amunt, en tot lo sés fora y com si sent añs fora mort. Les grives que vehuen alló, se li tiren damunt com á vespes, comensen á palparlo y á óldrelo de cap á peus, per vore si alenava ó feha mohiment, y estant aixi amollá ell una bona bufa d’ eixes pudentes, lo qu’els va fer creure millor de que ya estava mort del tot.

NOTA: La griva és l’au de l’espècie Turdus viscivorus. S’alimenta de baies i fruits i també d’insectes, cucs i caragols.